tribus logo

Vacatures - bij de leukste Accounting & HR werkgever van Groningen! 

Bel ons > Mail ons >

Algemene voorwaarden

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1) Opdrachtnemer: Tribus Financial Services B.V. te Groningen;
2) Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Tribus Financial Services opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
3) Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de opdracht / overeenkomst door opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden;
4) opdracht / overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;
5) Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Tribus Financial Services uit anderen hoofde worden verricht.


Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten die opdrachtnemer sluit met opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
1.2 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien de voorwaarden/bedingen uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
1.3 De door de opdrachtnemer in acht te nemen regel- en wetgeving omtrent de uitoefening van het beroep maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
1.4 De opdrachtgever is op de hoogte van en respecteert de verplichtingen van de opdrachtnemer uit hoofde van de Wet Identificatieplicht en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties.

 

Artikel 2 Gegevens opdrachtgever 
2.1 Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze. 
2.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 
2.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.
2.4 Voor rekening en risico van opdrachtgever zijn de door opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden. 
2.5 In geval van elektronische verzending van informatie - waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) opdrachtgever door opdrachtnemer aan derden, wordt opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.
2.6 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. 
2.7 Op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de originele, door opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan opdrachtgever retourneren.

 


Artikel 3 Uitvoering van de opdracht
3.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
3.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien dit naar oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
3.3 Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren.
3.4 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtnemer vooraf overleg met de opdrachtgever gepleegd heeft.

 

Artikel 4 Geheimhouding en exclusiviteit
4.1 Opdrachtnemer is behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits de uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
4.3 Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is de opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 

Artikel 5 Intellectuele eigendom
5.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
5.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
5.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

 

Artikel 6 Overmacht
6.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkte stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
6.2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

 

Artikel 7 Honorarium
7.1 Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden tussentijds recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
7.2 Het honorarium van opdrachtnemer:
- is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht;
- wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer;
- is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht;
- wordt, zo nodig vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden, inclusief de eventuele verschuldigde omzetbelasting, per periodiek na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
7.3 Naast het honorarium wordt door de opdrachtnemer aan opdrachtgever tevens een vergoeding voor de gemaakte reisuren en de gemaakte kosten (verschotten) in rekening gebracht.
7.4 Aan een prijsopgave kunnen geen rechten worden ontleent indien op basis van nacalculatie wordt gedeclareerd daar het slechts een indicatieve, naar beste weten gemaakte schatting betreft.
7.5 In gevallen van onenigheid over de bestede tijd, is de urenverantwoording van de opdrachtnemer bindend.

 

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling door opdrachtgever dient, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
8.2 Betaling dient te geschieden in de Nederlandse valuta middels een storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
8.3 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten welke de opdrachtnemer heeft. Opdrachtnemer zal tevens na de 1e herinnering een bedrag aan aanmaan- en administratiekosten in rekening brengen voor iedere verzonden aanmaning bedragen deze kosten € 15,00.
8.4 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 17,25% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 50,00.
8.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en ten slotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan.
8.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
8.7 Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

Artikel 9 Reclames
9.1 Een reclame met betrekking op de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
9.2 Een reclame bedoeld als in het eerste lid, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
9.3 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.
9.4 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassingen van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren, of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van de door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste en onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
10.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
10.3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.
10.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

 

Artikel 11 Opzegging
11.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, rekening houdende met een opzegtermijn van 1 maand.
11.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.
11.3 Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigd, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat omstandigheden in belang van de wederpartij eisen.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in de arrondissement waarin de opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.
12.3 Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van de tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.
    
Artikel 13 Opschortingsrecht
13.1 Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. 
13.2 Het eerste lid is niet van toepassing op bescheiden van opdrachtgever die (nog) geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan. 

 

Artikel 14 Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen. 

 

Artikel 15 Reparatieclausule nietigheden
15.1 Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht / overeenkomst geheel of ten dele nietig en / of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht / overeenkomst.
15.2 Als op enige bepaling in de opdracht of op een gedeelte van de opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

 


 

 

Accounting & HR pakketten

 

Boekhouding

Voor de eenmanszaak of vof

• Toegang tot je eigen Exact online portaal;

• Financiële administratie;

• BTW aangiftes;

• Jaarcijfers en de bespreking van de jaarcijfers;

• Aangifte inkomstenbelasting/ aangifte vennootschapsbelasting;

• Proactief advies op financieel en fiscaal gebied.

HR

Voor een BV

• Toegang tot je eigen online portaal (Nmbrs);

• HR advies op maat;

• Salarisadministratie;

• Contractbeheer met toegang tot alle personeelsdossiers;

• Hulp bij beoordeling-, verzuim- en ontslagvraagstukken;

• Optioneel: Recruitment;

• Proactief advies op HR gebied;

Accounting & HR

Voor een BV

• Toegang tot je eigen online portaal met realtime inzicht;

• Financiële administratie en BTW;

• Opstellen en bespreking van de jaarrekening;

• Aangifte IB/ vennootschapsbelasting;

• Hulp bij alle HR vraagstukken;

• Salarisadministratie en contractbeheer;

• Proactief advies op financieel, fiscaal en HR gebied;

• Opstellen rapportages en begrotingen;

Bel ons: +31 5 02 053 039 Mail ons: info@tribus-financialservices.nl